126th Birthday Celebration of Shri Dr. Baba Saheb Ambedkar ji by MP Shri Lalu bhai and G. S. Shri Vasubhai Patel with Karyakartas